Jacob's street רחוב יקובה


הקלק כדי לקבל תחזית מפורטתכדאי לצלםרחובאפשר לוותראנגלית

JGuide KR JA PL 2Sמרחוב יוזפה Josefa פונים צפונה לרחוב יקובה (יעקב) Jacob's street אשר היווה את גבולה המערבי של עיר היהודים עד שנת 1608 ונקרא גם Jewish Transversal.
הרחוב גובל בצידו המזרחי בקיר בית העלמין של הרמ'א ובצדו המערבי בקיר בית הכנסת יצחק.