Podgrski Rynek כיכר פודגורסקי


מסלול גוגל כדור הארץ הקלק כדי לקבל תחזית מפורטת בית כנסת עתיק מקום מעניין אנגלית צפה בסרטון מפת האזור

JGuide KR PO PL 1Sבכיכר פודגורסקי , שם היה שער הכניסה הראשי לגטו ובכיכר שכנה מועצת היהודים – היודנראט.

היודנראט - Judenrat
כיכר פודגורסקי 1 Podgrski Rynek

בבניין הזה בבית מס. 1 בכיכר מול בניין מס. 2 ברחוב לימאנובסקיגו Limanowskiego שכנה לפני הקמת הגטו מועצת רובע פודגוז'ה ובתקופת הגטו, שכן כאן היודנראט.

תפקידו העיקרי של היודנראט בתקופת הגטו היה דאגה לרעבים ולחסרי הבית, ארגון מכסות עבודה וניסיונות הקלה של רדיפות הגרמנים . ראש היודנראט הראשון היה מארק ביברשטין ולאחר מעצרו מונה ארתור רוזנצווייג. גם ביברשטיין וגם רוזנצווייג ניסו לפעול לטובת היהודים אנשי קהילתם ושניהם נרצחו. לאחר רוזנצווייג מונה לתפקיד דויד גוטר כראש היודנראט השלישי והוא שיתף פעולה עם הגסטאפו. לאחר הגירוש ביוני 42 וצמצום הגטו, הועתק מושב היודנראט לרחוב וגיירסקה Węgierska 16.

מפעל הטכסטיל של יוליאן מדרידז' Julian Medrisch's textile factory

כיכר פודגורסקי 3 Podgrski Rynek

בבניין ברינק פודגורסקי 3 היה מפעל מדרידז' שייצר בגדים עבור הצבא ושהעסיק יהודים.
המנהל יוליוס מדרידז' היה גרמני ממוצא הונגרי ונקרא: טייהאונדר Treihaunder, כלומר, ארי שקיבל רכוש יהודי . בניגוד לגרמנים הפולנים הפולקסדויטשה שלקחו רכוש יהודי והתייחסו לבעלים כלאחרון העבדים, יחסו של מדרידז' ליהודים היה ידידותי. הוא יצר תנאי עבודה נוחים שאפשרו הברחת מזון לגטו דרך הבניין. בזמן הגירושים מדרידז' הצליח להשיג מראש ה'ארבייטסמט' אישורי עבודה נוספים על ההקצאה שאושרה לו מה שאפשר לו להציל יהודים כי אישור עבודה ממפעל גרמני, פטר את היהודי מגירוש. הכניסה למפעל בתקופת הגטו הייתה דרך רחוב
וגיירסקה Węgierska 10. לאחר חיסול הגטו במרץ 1943, המפעל המשיך להתקיים ובהמשך הזמן עברו סדנאותיו לפלשוב. לכתובת המפעל שיגר ז'גוטה - הועד לעזרה ליהודים, קרון רכבת מלא בגדים, נעליים ומזון שהגיע לאסירים והיה המשלוח האחרון.

על הצלתו יהודים זכה יוליאן מדרידז' באות חסיד אומות עולם.